Kujawsko-Pomorska Okręgowa Izba Architektów - strona główna

Prace organów KPOIA

WNIOSEK O WPIS DO e-CRUB
28.09.2023, 23:40:11

Wniosek o wpis do e-CRUB dla osób, które nabyły uprawnienia budowlane przed dniem 1 stycznia 1995 r.

Okręgowy Sąd Dyscyplinarny KPOIA RP
19.09.2023, 19:00:31

Okręgowy sąd dyscyplinarny, jako sąd pierwszej instancji, rozpatruje sprawy z zakresu odpowiedzialności zawodowej określonej w ustawie – Prawo budowlane oraz sprawy dyscyplinarne członków okręgowej izby wniesione przez okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej lub okręgową radę izby. Orzeka w sk...

Okręgowa Komisja Rewizyjna KPOIA RP
19.09.2023, 19:00:17

Okręgowa komisja rewizyjna w szczególności sprawuje kontrolę nad działalnością okręgowej izby. Kontroluje działalność statutową, finansową i gospodarczą okręgowej izby oraz występuje z wnioskiem o udzielenie absolutorium okręgowej radzie izby.

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna KPOIA RP
19.09.2023, 18:58:58

Zgodnie ze Statutem okręgowa komisja kwalifikacyjna w szczególności wykonuje przewidziane w ustawie działania okręgowej izby w zakresie nadawania uprawnień zawodowych.
Działa w granicach ustalonych ustawą, statutem, Regulaminem postępowania kwalifikacyjnego i Regulaminem Okręgowej komisji kwalifikacyjnej.

Zgodnie z Ust...

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej KPOIA RP
19.09.2023, 18:58:29

Zgodnie ze Statutem okręgowy rzecznik odpowiedzialności zawodowej w szczególności prowadzi postępowania wyjaśniające z zakresu odpowiedzialności dyscyplinarnej i zawodowej członków izby.

Działa w granicach ustalonych ustawą i Regulaminem okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej.

Zgodnie z Ustawą okręgo...

Rada KPOIA RP
19.09.2023, 18:57:45

Zgodnie ze Statutem okręgowa rada izby kieruje działalnością okręgowej izby i reprezentuje ją na zewnątrz w granicach ustalonych ustawą, statutem i Regulaminem Okręgowej rady izby.

PODSUMOWANIE 20 LAT PRACY OKK
30.03.2022, 21:02:00

Podsumowanie 20 lat pracy OKK