Kujawsko-Pomorska Okręgowa Izba Architektów - strona główna
Data dodania: 19.09.2023 | Aktualizacja: 19.09.2023, 18:58:29

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej KPOIA RP

Zgodnie ze Statutem okręgowy rzecznik odpowiedzialności zawodowej w szczególności prowadzi postępowania wyjaśniające z zakresu odpowiedzialności dyscyplinarnej i zawodowej członków izby.

Działa w granicach ustalonych ustawą i Regulaminem okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej.

Zgodnie z Ustawą okręgowy rzecznik odpowiedzialności zawodowej:

  1. prowadzi postępowania wyjaśniające oraz sprawuje funkcje oskarżyciela w sprawach z zakresu odpowiedzialności zawodowej członków i dyscyplinarnej członków okręgowej izby,
  2. składa odwołania od orzeczeń okręgowego sądu dyscyplinarnego w sprawach, o których mowa w pkt 1, do Krajowego Sądu Dyscyplinarnego, a od orzeczeń Krajowego Sądu Dyscyplinarnego składa odwołania do Sądu Najwyższego w zakresie odpowiedzialności dyscyplinarnej albo skargę do Naczelnego Sądu Administracyjnego w zakresie odpowiedzialności zawodowej członków izb architektów
  3. składa okręgowemu zjazdowi izby i Krajowemu Rzecznikowi Odpowiedzialności Zawodowej roczne kadencyjne sprawozdania ze swojej działalności.