Kujawsko-Pomorska Okręgowa Izba Architektów - strona główna
Data dodania: 19.09.2023 | Aktualizacja: 19.09.2023, 18:58:58

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna KPOIA RP

Zgodnie ze Statutem okręgowa komisja kwalifikacyjna w szczególności wykonuje przewidziane w ustawie działania okręgowej izby w zakresie nadawania uprawnień zawodowych.
Działa w granicach ustalonych ustawą, statutem, Regulaminem postępowania kwalifikacyjnego i Regulaminem Okręgowej komisji kwalifikacyjnej.

Zgodnie z Ustawą okręgowa komisja kwalifikacyjna:

  1. prowadzi postępowania kwalifikacyjne w sprawach nadawania uprawnień budowlanych, zwane dalej "postępowaniami kwalifikacyjnymi",
  2. przeprowadza egzaminy w sprawach nadawania uprawnień budowlanych i wydaje decyzje o nadaniu tych uprawnień, z zastrzeżeniem art. 33 pkt 9, (Ustawy)
  3. przeprowadza egzamin oraz potwierdza kwalifikacje osób, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 3-5, z zastrzeżeniem art. 33 pkt 8 (Ustawy),
  4. przesyła decyzje o nadaniu uprawnień budowlanych do okręgowej rady izby oraz do centralnego rejestru, o którym mowa w art. 88a pkt 3 lit. a) ustawy - Prawo budowlane,
  5. prowadzi rejestr osób, którym nadała uprawnienia budowlane,
  6. dokonuje, co najmniej raz w roku, analizy przeprowadzonych postępowań kwalifikacyjnych,
  7. sporządza opinie dla okręgowego sądu dyscyplinarnego w sprawach z zakresu odpowiedzialności zawodowej członków okręgowej izby architektów oraz inżynierów budownictwa,
  8. składa sprawozdania ze swojej działalności okręgowemu zjazdowi izby i Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej

Od decyzji, o których mowa w pkt 2, przysługuje odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
Zainteresowany może zaskarżyć uchwałę, o której mowa w pkt 3, do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania

Pliki do pobrania :

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
* informacja dla osób zainteresowanych uzyskaniem uprawnień w województwie kujawsko-pomorskim:

Jeśli posiadasz lub uzyskasz tytuł zawodowy mgr inż. arch.:

Jeśli posiadasz lub uzyskujesz inne wykształcenie