Kujawsko-Pomorska Okręgowa Izba Architektów - strona główna
Data dodania: 19.09.2023 | Aktualizacja: 19.09.2023, 18:57:45

Rada KPOIA RP

Zgodnie ze Statutem okręgowa rada izby kieruje działalnością okręgowej izby i reprezentuje ją na zewnątrz w granicach ustalonych ustawą, statutem i Regulaminem Okręgowej rady izby.

Zgodnie z Ustawą okręgowa rada izby wykonuje zadania samorządu zawodowego na obszarze działania izby, w okresie między zjazdami, w szczególności:

  1. kieruje działalnością okręgowej izby,
  2. wykonuje uchwały okręgowego zjazdu izby,
  3. sporządza sprawozdania z wykonania budżetu,
  4. składa okręgowemu zjazdowi izby oraz Krajowej Radzie Izby sprawozdania ze swojej działalności,
  5. wykonuje zadania zlecone przez Krajową Izbę,
  6. reprezentuje samorząd zawodowy przed organami administracji rządowej i samorządu terytorialnego oraz właściwymi stowarzyszeniami zawodowymi,
  7. prowadzi listę członków okręgowej izby,
  8. występuje do okręgowego sądu dyscyplinarnego o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego oraz prowadzi sprawy z zakresu odpowiedzialności zawodowej,
  9. prowadzi rejestr ukaranych z tytułu odpowiedzialności dyscyplinarnej członków okręgowej izby
  10. podejmuje uchwały w sprawie wpisu na listę członków okręgowej izby oraz skreślenia z listy lub zawieszenia w prawach członka.

Rada, spośród członków izby, może powoływać zespoły i komisje do współpracy w wykonywaniu wyznaczonych zadań.


Załączniki: